POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BLOK EKIPA GRUBE KRESKI

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Datarino Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413), ul. Gwiaździsta 62, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000466917 (dalej: Datarino).

2. Datarino przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników aplikacji Blok Ekipa Grube Kreski (dalej: Aplikacja) oraz legalności i bezpieczeństwa danych użytkowników Aplikacji, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Dane osobowe, o których mowa powyżej to imię i nazwisko użytkownika uzyskane przez token dostępowy na portalu Facebook.

§ 2. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkownika są używane przez Datarino w celu identyfikacji użytkownika niezbędnej dla korzystania z Aplikacji, w szczególności w związku z dokonywaniem płatności przez użytkownika w ramach Aplikacji.

2. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.

§ 3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

Dane osobowe użytkowników, o których mowa powyżej, są chronione przez odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wdrożone w Datarino, a dostęp do nich mają tylko osoby, dla których jest to konieczne dla wykonania ich obowiązków służbowych. Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy Datarino są odpowiedzialni za ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 4. PRAWA OSOBY UPRAWNIONEJ

1. Datarino zapewnia wszystkim użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2. Żądanie w powyższym zakresie, jak również wszelkie uwagi i pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres: info@rinoapps.com.

§ 5. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Datarino zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.rinoapps.com.